Експерт в отдел "Лицензиране и пруденциален надзор" на БНБ (по заместване)

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Отдел „Лицензиране и пруденциален надзор“ в дирекция „Платежен надзор“ на Българска народна банка обявява свободно работно място за експерт (по заместване)

Обща характеристика на длъжността:

• Изпълнение на дейности, свързани с функциите на платежния надзор върху небанкови доставчици на платежни услуги;

• Разглеждане на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция или дружество за електронни пари, както и заявления за регистриране на доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, съгласно изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи;

• Извършване на дистанционен надзор, както и участие в надзорни проверки на платежни институции, дружества за електронни пари и доставчици на услуги по предоставяне на информация за сметка, лицензирани/регистрирани от БНБ.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);

• Много добри компютърни умения;

• Аналитични способности;

• Умения за много добро писмено и устно изразяване;

• Комуникативни способности и умения за работа в екип.

С предимство ще се ползват кандидатите, които:

• имат опит и допълнителна квалификация в областта на плащанията;

• имат познания за нормативната уредба на национално и европейско ниво в областта на плащанията и платежния надзор;

• имат висше икономическо образование.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на тест, като ще включва и проверка на нивото на владеене на английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката

(www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 15.09.2021 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1627 и 02 9145 1360.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път на посочения e-mail или по пощата.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.