Инспектор по банков надзор в БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Българска народна банка, управление „Банков надзор“, дирекция „Макропруденциален надзор и финансова стабилност“ обявява свободни работни места за инспектори по банков надзор в отдел „Макропруденциални инструменти и политика“ и експерт в отдел „Финансова стабилност“

Обща характеристика на длъжността:

Извършване на финансов анализ и оценка на тенденциите и системните рискове, които могат да окажат влияние върху поддържането на стабилността на банковата система. Участване в процеса на приложение на макропруденциални инструменти и в наблюдението на основните рискове за банковата и финансовата система. Участване в разработването и провеждането на стрес тестове и симулации.

Изисквания:

  • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
  • Предпочитани специалности: финанси, макроикономика, стопанско управление, счетоводство, статистика, иконометрия, приложна математика или друга специалност, свързана с финансово моделиране;
  • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
  • Много добри познания за работа с MS Office.
  • За предимство ще се считат:
  • умения за работа с бази данни;
  • аналитични разработки или научни публикации;
  • предишен трудов опит или стаж, свързан с финансов и количествен анализ на процеси, рискове и тенденции в банковата и финансовата система;
  • умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва отговори на въпроси от областта на финансите, банковия надзорен процес и макропруденциалната политика.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 01.10.2023 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1,

дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1253 и 02 9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.