РЕДАКТОРИ В ОТДЕЛ „ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ“ - БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНА“

ОБЯВЯВА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА

РЕДАКТОРИ В ОТДЕЛ „ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ“

Обща характеристика на длъжността:

 • Осъществява цялостния процес на издаване на периодичната и непериодичната издателска продукция на БНБ;
 • Превежда, редактира на български/английски език, коригира на съответния език, оформя и разпространява изданията на Банката;
 • Отговаря за навременното и качествено превеждане/редактиране на водените издания, за спазването на утвърдения график на възложените за изпълнение издания;
 • Редактира българските/английските текстове в съответствие с правилата на съвременния книжовен език.

Минимални изисквания:

 • Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;
 • Предпочитани специалности – икономика, филология, журналистика;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според европейската езикова рамка);
 • Безупречна езикова култура на български език;
 • Широка обща култура;
 • Умения за работа в екип.

С предимство ще се ползват кандидатите с издателски и/или редакторски опит, познания по други чужди езици, по предпечат и/или дигитални публикации и добри познания за работа с MS Office.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще съдържа следното:

 • текст за редактиране и коригиране на български език, засягащ икономически и финансови теми, и текст за редакция на превод от английски език по въпроси на еврозоната/Евросистемата;

и/или

 • текст за превод от български на английски език на икономическа или финансова тема, и текст за превод от английски на български език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 19.05.2023 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1455 и 02 9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.