МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“.

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

      На основание Заповед № З – 303-(1)/21.04.2023 г., чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

 

О Б Я В Я В А

                                                                                                                                                                                                                                                  

Конкурс за заемане на  длъжността  МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията, полезните модели и промишлените дизайни“.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Изисквана минимална степен за завършено образование:

образователно и квалификационно ниво 5, образователно-квалификационна степен  "професионален бакалавър по…";

1.2. Години професионален опит: не се изисква;

1.3. Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

1.4. Кандидатите следва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител, а именно:

1.4.1. За държавен служител може да бъде назначено лице, което:

- е български гражданин, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

- е навършило пълнолетие;

- не е поставено под запрещение;

- не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

- не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- отговаря на минималните изисквания за степен на завършено образование и ранг или професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.

1.4.2. Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което:

- би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

- е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

- е народен представител;

- е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

- заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

- работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

- работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б.

2. Професионална област на придобито висшето образование: технически науки в областта на машиностроенето, топлотехниката, енергетиката,  двигателите с вътрешно горене, електротехниката, електрониката, автоматизацията и компютърни технологии.

2.1. Допълнителни условия, носещи предимство:

 • добро владеене на английски език;
 • способност за работа с бази данни.

2.2. Други допълнителни изисквания:

 • Професионална компетентност;
 • Работа в екип;
 • Комуникативна компетентност;
 • Аналитична компетентност;
 • Ориентация към резултати;
 • Фокус към клиента (вътрешен и външен);
 • Дигитална компетентност.

3. Кратко описание на длъжността: 

 • проверка на формалните изисквания, предварителна експертиза, проучване и експертиза на заявки от област, отговаряща на компетентността на кандидата, като прилага ЗПРПМ и използва дигитална компетентност за работа с бази данни;
 • проучване на състоянието на техниката, чието извършване изисква прилагане на изискваните познания по английски език;
 • подготовка на материали за публикация при спазване на изискванията ЗПРПМ;
 • изготвяне на доклади от проучването на състоянието на техниката, цитиране на резултати от него и разработване на аргументирани експертни становища във връзка със заявки за регистрация на полезни модели от област на неговата компетентност;
 • участва в кореспонденцията със заявителя или негов представител по индустриална собственост, като следи и спазва предвидените по закон срокове;
 • своевременно и компетентно предоставяне на услугите в областта на индустриалната собственост;
 • познаване на структурите на администрацията и функциите на звеното, прилагане на националното законодателство и на вътрешните правила и процедури в областта на работа.

4. Размерът на индивидуалната основна месечна заплата, определена за длъжността, се формира съгласно чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, като същата е в границите от 780 лв. до 1600 лв.

5.  Начин на провеждане на конкурса:

 • Практически изпит, който ще се състои от отворени въпроси, решаване на казуси и ще съдържа превод от и на английски език (в случай на закъснение повече от 10 минути, кандидатът автоматично няма да бъде допуснат до изпита).
 • Интервю.

6. Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКМДС българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

7. Кандидатите за участие в конкурса следва лично, чрез пълномощник или по електронен път на имейл: karieri@bpo.bg (в този случай заявлението и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС задължително се подписват от кандидата с електронен подпис) да подадат следните документи:

 • Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители /НПКПМДС/ - образец за попълване е достъпен на сайта на Патентното ведомство;
 • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност - образец за попълване е достъпен на сайта на Патентното ведомство;
 • Автобиография CV формат;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; дипломи, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г.; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като в тези случаи копие на диплома не се прилага; 
 • Копие от документи за придобита допълнителна квалификация;   
 • Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит и/или придобития ранг: трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка /ако притежава/.

С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. 

Заявления, подадени след изтичане на поставения в настоящото обявление краен срок, не се регистрират. 

Заявления, подадени по електронен път, но неподписани с електронен подпис, не се регистрират.

8.  Място и срок за подаване на документи: 

Област, община, населено място:

София - град, Изгрев, гр. София – 1040

Адрес: бул. "Д-р Г. М. Димитров" 52-Б

Телефон: 02-9701-443

Административно звено: дирекция „Административно-правни дейности“, лица за контакт:  Наталия Костадинова и Рая Найденова-Вукова – главни експерти, от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа.

Документите за участие в конкурса се представят в 14 - дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата в Регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в портал за търсене на работа JOBS.bg и на сайта на ведомството.

Ден на публикуване на обявата: 25.04.2023 г.

Краен срок за подаване на документи: 09.05.2023 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения: раздел „Кариери“ на официалната интернет страница на Патентно ведомство на Република България: www.bpo.bg

*При назначаване, на лицето се определя основна месечна заплата, регламентирана за длъжността, в границите от 780 до 1600 лв., и възможност за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати съгласно чл. 24, ал. 2 от посочения нормативен акт.