Клиничен социален работник

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Детски център за застъпничество и подкрепа "Зона ЗаКрила" към Фондация “Асоциация Анимус” обявява конкурс за позицията социален работник

Изисквания:

 • да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър/магистър по специалностите: „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Клинчна социална работа”;
 • да притежава умения за директна работа с деца, юноши, пострадали от насилие и техните семейства;
 • успешно да се справя с конфликтни ситуации;
 • да проявява значителна гъвкавост в поемането на роли, свързани със застъпничество и посредничество между институции;
 • капацитет за работа под високо напрежение;
 • умения за работа в екип;
 • да притежава компютърни умения;
 • препоръчително е да владее чужд език;
 • емоционална зрялост, готовност, нагласа и чувствителност на кандидата към работа и общуване с деца/възрастни, пострадали от насилие;
 • предимство при избора е опит в работата с възрастни и деца, пострадали от насилие.

Необходими документи:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо.

Срок за подаване на документи: 25.04.2023г. 

E-mail за кандидатстване: animus@animusassociation.org