Преподавател в Медицински университет - Варна

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/58" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Гурева</span></span>

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"- Варна обявява конкурси за заемане на длъжност „преподавател", както следва:

 • по „физическо възпитание и спорт" - в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по физическо възпитание – три места за нуждите на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, УС по физическо възпитание и спорт.

Изисквания към кандидатите: образование висше, ОКС "магистър", владеене на английски език, преподавателски и състезателен опит по спортовете лека атлетика и волейбол;

 • по „латински език" - в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (класически езици) – едно място за нуждите на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, катедра „Западни и класически езици".

  Изисквания към кандидатите: образование висше,ОКС "магистър" по класически езици;
   

 • по „български език" - в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология – едно място за нуждите на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, катедра „Славянски езици и комуникации".
 • Изисквания към кандидатите: образование висше, ОКС "магистър" по „Българска филология" и сертификат за владеене на английски език, минимум ниво В2.
 • по „английски език" - в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология – две места за нуждите на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, катедра „Западни и класически езици".

  Изисквания към кандидатите: образование висше, ОКС "магистър" по „Английска филология" и базови умения по информационни и комуникационни технологии.

  по чл.68, ал.1, т.3 от Кодекса на труда

 • по „латински език" - в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (класически езици) – едно място по заместванеза нуждите на Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт, катедра „Западни и класически езици".

  Изисквания към кандидатите: образование висше,ОКС "магистър" по класически езици, ниво владеене на английски език, минимум ниво В2.

Конкурсният изпит за заемане на длъжността „преподавател" е писмен и устен. За специалност „физическо възпитание и спорт"  ще се проведе и събеседване на английски език.

Необходими документи за участие в конкурс за заемане на длъжност „преподавател":

 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурс;
 2. Автобиография с подпис на кандидата;
 3. Заверено за вярност копие на диплома за ОКС „магистър" с приложението към нея;
 4. Заверено за вярност копие на диплома за придобита ОНС „доктор" (ако има такава);
 5. Документ удостоверяващ стаж по специалността (ако има такъв);
 6. Медицинско свидетелство за работа;
 7. Свидетелство за съдимост;
 8. Кандидатът може да представи и други документи, свързани с неговата квалификация и научно-преподавателска дейност.
 9. Декларация за достоверност на представените документи;

 

Срокът за подаване на документи е тридесет дни от датата на публикуване на обявата на интернет страницата на МУ- Варна. 

За справки и документи – в Медицински университет- Варна, ул. „Марин Дринов" № 55, Отдел „Човешки ресурси", ет.4, стая 416, тел. 052/677-135, 052/677-033 и 052/677-136.

Дата на публикуване на обявата на  25.07.2019 г.

Местоположение

гр. Варна
Bulgaria
43° 12' 12.0456" N, 27° 55' 26.5764" E
BG