Eксперт в областта на управлението на оперативния риск и непрекъсваемостта на бизнеса

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/58" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Гурева</span></span>

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКАОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ЕКСПЕРТ В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИЯ РИСК И НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА БИЗНЕСАВ ДИРЕКЦИЯ „МЕТОДОЛОГИЯ И ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ”

Обща характеристика на длъжността:

· Поддържа, актуализира и развива методологическа рамка за управление на оперативния риск и методологическа рамка за управление на непрекъсваемостта на бизнеса;

· Следи за изпълнението на етапите от работния цикъл на процеса по управление на оперативния риск – описание и оценка на критичността на процесите, идентифициране и оценка на рисковете, остатъчни рискове, консолидация и докладване на информацията;

· Координира процесите, свързани с планиране управлението на непрекъсваемостта на бизнеса – оценка на въздействието върху бизнеса (BIA), определяне на критичните процеси, съставяне на планове за непрекъсваемост, консолидация и докладване на информацията.

Изисквания:

· Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

· Специалност – предпочитан профил в областта на: управление на риска, одит и контрол, планиране и анализ, банково дело, финанси, счетоводство, приложна математика, информационни технологии;

· Минимално ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо) – B2 според европейската езикова рамка;

· Минимум 1 година опит, придобит във финансова институция, в областта на управлението на риска, одита, банковите операции, информационните системи; опит и допълнителна квалификация по банково дело, обработка и анализ на данни;

· Познания в областта на управлението на оперативния риск, управлението на непрекъсваемостта на бизнеса, управление на риска и съответните ISO стандарти;

· Много добра компютърна грамотност - MS Office, справочни програми;

· Комуникативни и аналитични способности;

· Умения за работа в екип;

· Добра организираност, способност за планиране и приоритизиране на ежедневните задачи, отговорно отношение и прецизност при изпълнението им.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде свързан с проверка на знанията, касаещи основополагащите принципи и компоненти от стандартите в областта на оперативния риск и непрекъсваемостта на бизнеса, както и с проверка на знанията по английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/676 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 30.05.2019 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;

2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”;

3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145 1627 и 02/9145 1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.