Помощник на учителя в училище “Цар Симеон Велики”

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Визия:

Училище “Цар Симеон Велики” е атрактивно иновативно училище за изучаване на природни науки, технологии и чужди езици. Учениците са в центъра на учебния процес. Те знаят как да учат цял живот, търсят и откриват себе си като живеят в хармония с естествената околна среда около тях. Те са отговорни и знаещи личности и постигат високи резултати. В училището работят съгласувани с визията, мисията и ценностите му екип от професионалисти, които споделят общи визия, мисия и ценности и се развиват и учат постоянно. Иновират и прилагат най-нови и ефективни методологии за учене и развитие - проблемно-базирано обучение, индивидуален подход, откриване на таланти и развиване на силните страни на децата

Мисия:

Изграждаме млади хора с интерес към науката, развито чувство за общност и родолюбие, грижа за околната среда и себепознание и емоционална интелигентност, чрез учене чрез правене, интердисциплинарно обучение, изучаване на изкуства, в уникална база, разположена на чист въздух. Изграждаме устойчиви партньорства, с които да гарантираме постигане на целите си и богат избор от дейности за нашите ученици. Поставяме си високи цели и поддържаме високи професионални стандарти за екипа и учениците.

Ценности:

 • Стремеж към високи постижения и ефективност
 • Толерантност в полза на другите
 • Родолюбие
 • Предприемчивост
 • Работа в екип

 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Подпомага учителя при подготовката на децата и учениците за овладяване на учебния материал и придобиване на умения за работа.
 • Улеснява процеса на комуникация между учител и ученик.
 • Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците към училищната среда, съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности.
 • Съдейства за взаимно опознаване на децата и учениците с различен етнически произход и вероизповедание, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване на училищните правила и ценности.
 • Спомага за формиране на ценностна система, ориентирана към уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност.
 • Осъществява трайно сътрудничество с родителската общност, запознава я с евентуални затруднения на децата и учениците, популяризира успехите им сред нея и способства за активното й включване в училищния живот.
 • Подпомага ръководството на училището и учителя на групата или класа при взаимодействието с родителите. 
 • Участва активно в образователно-възпитателния процес и извънкласните дейности под ръководството на учителя и по негова преценка. 
 • Съдейства на учителя при подбиране на подходящи методи, средства и материали за осъществяване на образователно-възпитателния процес.
 • Споделя отговорността с учителите за опазване живота и здравето на децата и учениците и следи за спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания.
 • Присъства на педагогическите съвети по преценка на ръководството на училището.
 • Включва се в организираните курсове за обучение и квалификация при необходимост и след разрешение на работодателя.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 • Студент предпоследна/последна година/млад специалист в специалностите , “Учител по……”, “Начална и предучилищна педагогика”, “Логопедия”, “Ресурсен учител”, “Помощник на учителя”
 • С предимство се ползват: - студенти, обучаващи се в педагогически специалности. - хора със средно образование и свидетелство за професионална квалификация “помощник на учителя”, издадено от висше училище
 • Препоръка от предишен работодател. 
 • Позицията е подходяща и за хора без преподавателски опит, които биха искали да натрупат такъв.

 

Основни умения:

 • Комуникационни умения - умее да разговаря и изгражда отношения с деца, родители, екип.
 • Аналитично мислене - идентифицира възможности за подобрение, предлага решения, оценява собствения си напредък и напредъка на децата. 
 • Професионализъм – спазва срокове, подхожда с отговорност и постоянство в работата си, с внимание към детайла.
 • Проактивност и инициативност – участие в събитията на детската градина.
 • Стремеж към усъвършенстване – да надгражда знанията и уменията си, както и да помага на екипа да го прави.

 

Общи отговорности:

 • Представлява и пази имиджа на ЧОУ „Цар Симеон Велики“
 • Работи за изграждане на култура и ценности в нашите възпитаници. 
 • Изпълнява други задължения, определени от ръководството.
 • Действа съгласно вътрешните правила и процедури на организацията. 

 

Какво предлагаме? 

 • Постоянен трудов договор, сключен с ЧОУ "Цар Симеон Велики" ЕООД. 
 • Работно място с перспектива и възможност за израстване. 
 • Мотивиращо възнаграждение. 
 • Работа в млад и вдъхновяващ екип.
 • Работна среда, изградена върху подкрепа и сътрудничество. 
 • Възможност за създаване на иновативни продукти – отворени сме към нови идеи.
 • Работа на пълен 8 /осем/ часов работен ден. 
 • Регламентирано време за почивка.
 • Различни системи за бонификация.

Кандидатстване: Изпратете своята автобиография на адрес: office@tzarsimeon.bg