Учител по Физика/ Науки в училище “Цар Симеон Велики”

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Кои сме ние?

Визия:

Училище “Цар Симеон Велики” е атрактивно иновативно училище за изучаване на природни науки, технологии и чужди езици. Учениците са в центъра на учебния процес. Те знаят как да учат цял живот, търсят и откриват себе си като живеят в хармония с естествената околна среда около тях. Те са отговорни и знаещи личности и постигат високи резултати. В училището работят съгласувани с визията, мисията и ценностите му екип от професионалисти, които споделят общи визия, мисия и ценности и се развиват и учат постоянно. Иновират и прилагат най-нови и ефективни методологии за учене и развитие - проблемно-базирано обучение, индивидуален подход, откриване на таланти и развиване на силните страни на децата

 

Мисия:

Изграждаме млади хора с интерес към науката, развито чувство за общност и родолюбие, грижа за околната среда и себепознание и емоционална интелигентност, чрез учене чрез правене, интердисциплинарно обучение, изучаване на изкуства, в уникална база, разположена на чист въздух. Изграждаме устойчиви партньорства, с които да гарантираме постигане на целите си и богат избор от дейности за нашите ученици. Поставяме си високи цели и поддържаме високи професионални стандарти за екипа и учениците.

 

Ценности:

 • Стремеж към високи постижения и ефективност
 • Толерантност в полза на другите
 • Родолюбие
 • Предприемчивост
 • Работа в екип

 

Основни приоритети и отговорности на длъжността:

 • Планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по физика или модул, по който преподава.
 • Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците.
 • Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на децата и учениците, на които преподава.
 • Анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподава.
 • Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външното оценяване.
 • Участва в обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците.
 • Съдейства за организирането и провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището.
 • Координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището.
 • Изготвя годишен план за работата си и писмени срочни и годишни отчети за извършената дейност.

 

Основни умения и компетенции:

 • Комуникационни умения - успява да се адаптира към различни комуникационни стилове с цел да подпомогне технологичните процеси в училището, да умее да разговаря и изгражда отношения с ключови партньори на училището
 • Аналитично мислене - идентифицира възможности за подобрение, предлага решения, оценява собствения си напредък, оценява нуждите на екипа от подкрепа
 • Професионализъм - да спазва срокове, да подхожда с отговорност и постоянство в работата си, да има внимание към детайла
 • Проактивност и инициативност - да е проактивен и да участва в събитията на училището, да се включва в работни групи, за да допринася с технологични решения
 • Постоянно учене - макар ориентиран към резултати, винаги да се стреми да се усъвършенства и да надгражда знанията и уменията си, както и да помага на екипа да го прави

 

Общи отговорности:

 • Професионално представлява „ЧОУ „Цар Симеон Велики““ ЕООД;
 • Сътрудничи с останалите служители за осигуряване на последователност на процесите;
 • Изпълнява други задължения, определени от ръководството;
 • Действа съгласно вътрешните правила и процедури на фирмата.

 

Изисквания:

 • Диплома за завършено висше образование по професионално направление наука ( Физика, Физика и математика, Физикохимия)
 • Професионална квалификация: „учител“ или придобита педагогическа правоспособност

 

Предимства:

 • Висше образование, образователно квалификационна степен „магистър”;

 

Натовареност:

 • 20 учебни часа седмично

За запитвания и информация: office@tzarsimeon.bg