Ръководител екип в отдел "Макропруденциални инструменти и политика" на БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Дирекция "Макропруденциален надзор и финансова стабилност" към Българска народна банка обявява свободно работно место за ръководител екип в отдел "Макропруденциални инструменти и политика"

Обща характеристика на длъжността:

Подготовка и осъществяване на симулации, насочени към оценката на чувствителността на банковата система и кредитните институции по направленията на системния риск. Основен акцент в работата е изготвянето на стрес тестове за оценка степента на уязвимост на отделните кредитни институции, групи кредитни институции и банковата система към различни видове риск. Вземане на участие в работата на партньорски надзорни институции и други международни организации, отнасящи се до въпросите на стрес-тест симулациите, както и в подготовката на тематични количествени анализи на рисковете пред банковата система на страната и в процеса по калибрация на макропруденциални инструменти.

Минимални изисквания:

 • Висше икономическо образование – образователна степен „магистър“;
 • Предпочитани специалности: финанси, макроикономика, статистика, иконометрия или друга специалност, свързана с финансово моделиране;
 • Професионален опит – минимум 5 години;
 • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
 • Отлични познания за работа с MS Office и иконометрични приложни програми.

За предимство се считат: 

 • Предишен опит на ръководна позиция;
 • Опит в банковата и финансовата сфера, свързан с количествена оценка на риска;
 • Умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ и база данни;
 • Умения за вземане на решения в проблемни ситуации и способност за работа под напрежение;
 • Независимост, системност и отговорност при изпълнение на работните задължения;
 • Умение за планиране и организиране на работния процес и контрол на качественото изпълнение на поставените задачи;
 • Участие или завършване на програмите Chartered Financial Analyst, Financial Risk Manager или други програми, кореспондиращи с профила на дейността на управление „Банков надзор“.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване. 

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани. 

Документи се подават в срок до 28.02.2022 г. по един от следните начини: 

1.На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път на посочения e-mail или по пощата.

Справки на тел.: 02 9145 1360 и 02 9145 1455.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.