Инспектор по банков надзор в БНБ

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

Дирекция "Макропруденциален надзор и финансова стабилност" към Българска народна банка обявява свободни работни места за инспектори по банков надзор в отдел "Макропруденциални инструменти и политика"

Обща характеристика на длъжността:

Извършване на макропруденциален анализ и оценка на тенденциите и системните рискове, които могат да окажат влияние върху поддържането на стабилността на банковата система. Участване в разработването и провеждането на макропруденциални стрес тестове и в процеса на приложение на макропруденциални инструменти. Участване в наблюдението на основните рискове за банковата система.

Минимални изисквания:

  • Висше икономическо образование – образователна степен „бакалавър“;
  • Предпочитани специалности: финанси, макроикономика, международни икономически отношения, счетоводство, статистика, иконометрия, приложна математика или друга специалност, свързана с финансово моделиране;
  • Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);
  • Отлични познания за работа с MS Office.

 

За предимство се считат: 

  • умения за работа с бази данни;
  • аналитични разработки или научни публикации;
  • предишен трудов опит или стаж в банковата и финансовата сфера, свързан с финансов и количествен анализ на процеси и тенденции в банковата и финансовата система;
  • умения за работа със специализиран софтуер за статистически анализ.

 

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване. 

Писменият изпит ще включва отговори на въпроси от областта на финансите, банковия надзорен процес и макропруденциалната политика.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани. 

Документи се подават в срок до 28.02.2022 г. по един от следните начини: 

1.На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. 

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път на посочения e-mail или по пощата.

Справки на тел.: 02 9145 1360 и 02 9145 1455.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.