Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2023-2024 година

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/966" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Надя Стоянова</span></span>

За двадесет и първа поредна година Фондация „ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 3 000 лв. годишно в  единадесет области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки  в  областта  на  електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за пета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров–Балан“ в размер на 2 500 лв. за студент по българска филология и литература. 

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация „ЕВРИКА" и стипендията „Акад. Александър Теодоров–Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2023/2024 година.

Най-добрите кандидати по документи (според критерии за оценка и селекция)  ще  бъдат поканени  на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте  именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

За по-подробно запознаване, към настоящето писмо приложени Ви изпращаме Основните правила за отпускане на стипендии на студенти и  ученици, Статут на специалните именни стипендии на Фондация "ЕВРИКА"  и  регистрационен формуляр за кандидатстващите студенти. Молбата ни е да ни съдействате за популяризиране сред студентите на настоящата инициатива на Фондация „ЕВРИКА", както и за подготовката и подаването на документите им във Фондацията за участие в конкурса за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров–Балан“.

Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров–Балан“  трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА" /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/ от 01. 09. 2023 г. до 15. 10. 2023 г. следните документи:

 1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА" и Формуляр по образец /може да се изтегли и от сайта – www.evrika.org/;
 2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2023/2024 година;
 3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;
 4. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / до 3 страници /.

За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. 0898781702; (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: office@evrika.org, grigor@evrika.org  и в www.evrika.org /актуално/, https://www.evrika.org/?p=4250  

Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици

1.  Право на получаване на стипендии от фондация „Еврика" имат:

 • Спечелилите медали от проведените през годината и утвърдени от Съвета на фондацията меж-дународни средношколски олимпиади за целия срок на обучението си в средните и висши училища, при условие че продължават образованието си в същата или сходна област, в която са изявили творчеството си й средният успех за всяка учебна година е не по-нисък от отличен 5,50 в средното училище и много добър 5,00 във висшето училище.
 • Студенти (след втори курс) - носители на специалните именни стипендии на фондация „Еврика" за постижения в овладяването на отделните науки, утвърдени от Съвета на фондацията. Съветът на фондацията приема и утвърждава статут на специалните именни стипендии, а Изпълнителното бюро присъжда отделните стипендии по предложение на утвърдени комисии. Комисиите осъществяват класиране на кандидатите след оценка на документи и провеждане на събесед¬ване с допуснатите  кандидати.

2.  Размерът на получаваните стипендии се определя както следва:

 • За носителите на специалните именни стипендии на фондация „Еврика" - 3000 лв. годишно на човек.
 • За спечелилите златни медали от международните средношколски олимпиади - 2000 лв. годишно на човек.
 • За спечелилите сребърни медали от международните средношколски олимпиади - 1700 лв. го¬дишно на човек.
 • За спечелилите бронзови медали от международните средношколски олимпиади - 1600 лв. годиш¬но на човек.

3.  Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

 • Заявление на желанието за получаване на стипендията и формуляр по образец, заверен в съответното висше или средно училище.
 • Уверение от висшето училище за успеха по учебни години и записване за новата учебна година (за кандидатите за специалните стипендии на фондация „Еврика").
 • Копие от документа, удостоверяващ класирането в международни олимпиади (за кандидатите, които ползват правото по този ред).
 • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции,публикации в научни издания и други такива за постиженията на кандидата в овладяването на науките, изява на творчество и други (за кандидатите за специалните стипендии на фондация „Еврика");
 • Есе на тема ” Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” / за кандидатите за именни стипендии/.

4.  Срокът за подаване на документите във фондация „Еврика" е от 1 септември до 15 октомври за всяка година.

4а. По изключение, при финансови възможности Изпълнителното бюро на фондацията може да утвърждава  втора именна стипендия в рамките на бюджета на програмата, когато това е предложено от комисиите за оценка при равностойни значими резултати и постижения.   

5.  Стипендиите се изплащат чрез дебитни карти на два пъти за годината.

6.  В случай, че един и същ студент има право да получи стипендия по повече от един признак, той получава само по-голямата от тях.

7.  Стипендианти на фондацията, получили това право като носители на медали от международни средношколски олимпиади, при последващо спечелване на медали с по-висок ранг, автоматично получават годишен размер на стипендията си за оставащите години на обучението си съгласно т. 2 на настоящите Основни правила.

8.  Изплащането на стипендията се преустановява, в случай че ползващият това право:

 • Доброволно напусне или бъде отстранен от висшето училище.
 • Повтаря учебната година.
 • Продължи образованието си в чужбина.
 • Средният годишен успех е по-нисък от изискуемия съгласно т. 1 на настоящите Основни правила.

9. Получаващите стипендии от държавата по силата на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби (ПМС № 298\ 17.12.2003г.) получават 50 на сто от полагащата им се от фондация „Еврика" годишна стипендия.

Статут на специалните именни стипендии на фондация „Еврика"

1.  Специалните именни стипендии на фондация „Еврика" се учредяват от Съвета на фондацията и носят имената на видни българи със значим принос в раз¬витието на науката и техниката.

2.  Право на кандидатстване за специалните именни стипендии  имат български студенти  в български университети в области, определени с именуването на стипендиите, завършили най-малко II курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малко от много добър (5,00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за предстоящата учебна година.

3.  Размерът на стипендията се определя от Съвета на фондацията с Основните правила за получаване на стипендии на студенти и ученици от фондация „Еврика".

4.  Изпълнителното  бюро  на  фондацията  присъжда стипендията по предложение на утвърдена от него комисия, която провежда конкурси, които включват оценка по документи и провеждане на събеседване с класираните на последния етап.

5.  Студентът, удостоен с именна стипендия за годината получава грамота, която се връчва тържествено на форум на фондацията.

6. Документи за кандидатстване за специалните именни стипендии на фондацията:

 • Заявление на желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на фондация „Еврика" и формуляр по образец.
 • Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна година.
 • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и др.;
 • Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”.

7.Срокът за подаване на документите във фондацията е от 1 септември до 15 октомври всяка година.

Именни стипендии на фондация „Еврика"

 • За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов
 • За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков
 • За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов
 • За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков
 • За постижения в овладяването на знания в областта на химията и химичните технологии на името на  акад. Ростислав Каишев
 • За постижения в овладяването на знания в медицината и биологията на името на акад. Методи Попов 
 • За постижения в овладяването на аграрните науки, включително ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски 
 • За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето 
 • За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев