Стипендия на ЕЦБ за жени

<span rel="sioc:has_creator"><span class="username" xml:lang="" about="/?q=user/2317" typeof="sioc:UserAccount" property="foaf:name" datatype="">Мария Илиева</span></span>

Стипендията на ЕЦБ за жени е инициатива, чиято цел е да помогне на студентки от семейства с ниски доходи да следват магистратура в области като икономика, статистика, компютърни технологии и инженерство.

Тази година стипендията ще бъде предложена на 15 отлични кандидати, които:

  • Ще получат безвъзмездна помощ в размер на 10 000 евро
  • Ще направят учебно посещение в Европейската централна банка със специално разработена програма, включваща например среща с мрежата на жени на лидерски позиции в ЕЦБ
  • Ще се запознаят с централнобанковата и надзорната дейност на ЕЦБ
  • Ще се срещнат с други випускници и ще се присъединят към тяхната общност
  • Ще получат съвети и насоки от специалист от ЕЦБ в областта на икономиката, банковия надзор, статистиката, инженерните науки или информационните технологии

За да могат да кандидатстват за програмата, кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

  • Да бъдат жени и граждани на държави членки на ЕС;
  • Да са записани или да им предстои непосредствено записване в магистърска програма по икономика, статистика, инженерни или компютърни науки в европейски университет или бизнес институт;
  • Да имат недостиг на финансиране, който би могъл да попречи на следването им;
  • Да са завършили с отличен успех предишна университетска степен (например бакалавърска)

 Повече информация за критериите за допустимост е публикувана на уебсайта на ЕЦБ [1

 На 10 май ще се проведе информационна сесия, на която ще бъде представена стипендията и ще има възможност за задаване на въпроси. Кандидатите, които проявяват интерес, могат да се регистрират за нея тук [2].

 Срокът за кандидатстване е от 2 до 21май. ЕЦБ е работодател, който цени приобщаването и се стреми да представлява многообразието на гражданите, на които служи. Нашата цел е тази стипендия да бъде израз на стремежа ни за приобщаване и да представяме многообразието на жените в ЕС. Насърчаваме жените да кандидатстват независимо от фактори като възраст, увреждания, етническа принадлежност, раса, религиозни убеждения, сексуална ориентация или други характеристики.

Links:

------

[1] https://www.ecb.europa.eu/careers/what-we-offer/wecs/html/index.en.html

[2] https://streaklinks.com/Bdtj75VdnQEMEecwVwpKzpFi/https:/www.jobteaser.co...